Pytania

Zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) jest placówką udzielającą całodobowych, stacjonarnych świadczeń medycznych w zakresie długoterminowej opieki i pielęgnacji pacjentów.

Celem placówek tego typu jest przewrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej aby umożliwić mu powrót do domu i normalnego, samodzielnego funkcjonowania a jeśli to nie jest możliwe, zapewnienie pacjentom godnych warunków bytowych i jak najlepszej opieki medycznej.

Do przyjęcia kwalifikują się osoby, które mają ukończony i udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych.

Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Tak. Przeciwwskazania do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:

  • Stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji (nie prowadzimy całodobowych dyżurów lekarskich oraz nie diagnozujemy chorych- bazujemy na wcześniej postawionej diagnozie).
  • Terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna).
  • Współistniejąca choroba zakaźna.
  • Zaburzenia i choroby psychiczne.
  • Uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych
  • Kiedy początkowa ocena pacjenta według skali opartej na skali Barthel jest większa niż 40 pkt. przy dofinansowaniu pobytu przez NFZ – taka osoba kwalifikuje się wówczas do domu pomocy społecznej (DPS).
  • W przypadku kiedy pacjent musi być wentylowany mechanicznie – nasz Ośrodek nie posiada odpowiedniego sprzętu do zapewnienia pacjentowi pełnego bezpieczeństwa i komfortu

Od dnia 01 stycznia 2015 roku obowiązują nowe zasady składania dokumentów i rejestracji do kolejek oczekujących.

Obecnie, zgodnie ze zmianami w ustawie systemowej dokonanymi na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1138) pacjent ma obowiązek składania wyłącznie oryginałów dokumentacji kierującej do ZOL tylko do jednej, wybranej przez siebie placówki.

W sytuacji, gdy w chwili składania dokumentów dostępne są tylko ich kopie, pacjent ma obowiązek w terminie 14 dni roboczych dostarczyć oryginalną dokumentację kierującą do ZOL, pod rygorem skreślenia z listy osób oczekujących. Po upływie tego terminu świadczeniodawca może samodzielnie skreślić pacjenta z kolejki osób oczekujących.

Dla całkowitej pewności, że wszystko jest w porządku najlepiej dostarczyć je osobiście do danej placówki. Można dokumentację wysłać pocztą jednak wiąże się to zawsze ze sporym opóźnieniem całej procedury.

Można to zrobić w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 w sekretariacie Ośrodka, na parterze budynku B przy ul. Rydygiera 22-28.
Dokumenty można również zeskanować i przesłać mailem, pod warunkiem, że zostaną one w okresie późniejszym wymienione na oryginały sekretariat@rydygiera.pl

Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2004 Nr 210 poz. 2135), wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy.

Koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej, która wynosi 250 % najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu netto pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Postawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia DZ.U. 2012 poz. 731

Informacja o opłacie za pobyt komercyjny jest zamieszczona na naszej stronie internetowej w zakładce OFERTA

Obecnie pacjent przebywa w oddziale opiekuńczo-leczniczym do momentu poprawy stanu zdrowia na tyle, że może on funkcjonować w domu samodzielnie bądź z niewielką pomocą osób bliskich. W każdej chwili rodzina może oczywiście wypisać pacjenta na własne życzenie.

Pragniemy tutaj zaznaczyć jedną rzecz: zakład opiekuńczo-leczniczy to nie to samo co dom pomocy społecznej (DPS).
Pacjenci w ZOL, mimo iż przebywają w oddziale często miesiącami, nie są w nim zakwaterowani bezterminowo – jest to zawsze pobyt czasowy. W przypadku poprawy stanu zdrowia (ocena punktowa w skali opartej na skali Barthel powyżej 40) ZOL ma obowiązek wypisać pacjenta do domu.

Są to w zdecydowanej większości chorzy w stanach ciężkich – pacjenci leżący, po różnego typu udarach mózgu, złamaniach, powikłaniach związanych z takimi chorobami jak cukrzyca, choroba nadciśnieniowa, miażdżyca, chorzy z zaburzeniami neurologicznymi, demencją – ludzie, którzy ze względu na bardzo duży deficyt samoopieki wymagają całodobowego dozoru lekarskiego, wsparcia pielęgniarek i opiekunek oraz rehabilitacji.

Odwiedziny w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym odbywają się w godzinach:

  • poniedziałek – sobota

1400 – 1800

 

  • niedziela

1300 – 1800

W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość jednorazowej zmiany godzin, po wcześniejszym ustaleniu z pielęgniarką oddziałową.

Nie – lekarze dyżurują w dzień. W nocy pacjenci są pod opieką pielęgniarek. W razie potrzeby jest wzywa pogotowie ratunkowe.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze mają obowiązek posiadać zaplecze do ćwiczeń, sprzęt rehabilitacyjny oraz odpowiednią ilość rehabilitantów. Ilość ta jest tutaj jednak zdecydowanie mniejsza niż w przypadku placówek o profilu rehabilitacyjnym a sama rehabilitacja prowadzona jest wyłącznie w stopniu podstawowym.

Opłat można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym/pocztowym. Nie prowadzimy wpłat gotówkowych ani kartami kredytowymi.

Ośrodek Św. Jerzego we Wrocławiu

Zadzwoń (71) 393 08 29

Get a Free Quote Today!

Błąd: Brak formularza kontaktowego.